0
0 ฿
 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

เงื่อนไขการใช้งาน

  1. ลูกค้าต้องไม่ใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจาก ขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  2. ลูกต้องไม่ควรทำของเหลว หรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่เรากำหนด
  3. ลูกค้าไม่ควรขูดขีด และความเสียหาย ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอก ภายใน 14 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
  4. หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าไม่ควร แก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือถูกทำลาย ภายใน 14 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
  5. ลูกค้าไม่ควร เปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบจากทางเรา หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากที่ใดๆ  ที่ไม่ใช่จากทางเรา ภายใน 14 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว